Support
www.purandarcoffee.com
02 990 8683, 089 8193724
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

กิจกรรม พุทธวจน

วันที่: 26-02-2013

 รัก ศรัทธา ตถาคต 2557

วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557  ณ.ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

 

 

 
 
 

 

 

ภาพงาน พุทธวจรโลกที่ ห้อง Bangkok Convention Center, เซ็นทรัล ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2556


  

 

  

 

ร่วมฟังสนทนาธรรม ทุกค่ำวันเสาร์เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป

 

ถ่ายทอดสดผ่าน www.watnapp.com

 

  

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์ ขอเป็นกำลังในการรักษา พระพุทธศาสนา

ด้วยการศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่คำสอนของ ตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธะ

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน พุทธวจน คือธรรม และวินัย ที่ทรงประกาศไว้ บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้ว

 

10 พระสูตรของความคัญที่ชาวพุทธต้องศึกษาแต่คำสอนของ

 

พระพุทธเจ้าเท่านั้น

 

1. พระองค์ทรงสามารถกำหนดสมาธิ เมื่อจะพูด ทุกถ้อยคำจึงไม่ผิดพลาด

2. แต่ละคำพูดเป็นอกาลิโก คือ ถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดกาลเวลา

3. คำพูดที่พูดมาทั้งหมดนับแต่วันตรัสรู้นั้น สอดรับไม่ขัดแย้งกัน

4. ทรงบอกเหตุแห่งความอันตรธานของคำสอนเปรียบด้วยกลองศึก

5. ทรงกำชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากคำของพระองค์เท่านั้น อย่าฟังคนอื่น

6. ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้

7. สำนึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม

8. ตรัสไว้ว่าให้ทรงจำบทพยัญชนะและคำอธิบายอย่างถูกต้องพร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป

9. ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในคำสอน

10. ทรงตรัสแก่พระอานนท์ ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป

 

คัดลอกจากแผ่นพับ 10 พระสูตรของความสำคัญที่ชาวพุทธต้องศึกษาแต่คำสอนจากพระพุทธเจ้าเท่านั้น

 


 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์
ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมให้มีความน่าอยู่ด้วยการเผยแพร่ “พุทธวจน” คำสอนของตถาคต อรหังตสัมมาสัมพุทธะ ด้วยความหวังว่าความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ การส่งเสริมคำสอนของพุทธศาสนา และการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม
ให้มีการจัดการที่ดีของสังคมและสิ่งแวดล้อมอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

    

 

    

 

    

 

         

 

                     

 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์

สำนักงาน               50/1034 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต – นครนายก

                             ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์/ โทรสาร     02 990 8683 เวลา 8.30 – 17.00 น.

มือถือ                    089 819 3724 ทุกวัน